tentoonsteling

Project ‘O’ – South Explorer 2022

PROJECT ‘O’

(NL)

Tijdens de South Explorer

‘O’ is een tentoonstelling die laat zien hoe vanzelfsprekend een natuurlijke omgeving tot beeldende abstractie kan leiden en hoe vanzelfsprekend abstractie weer opgenomen kan worden door een natuurlijke omgeving. De tentoonstelling zal te zien zijn in de tuin van Stichting ’t O-tje en in Projectruimte Attent. Een samenwerking zal aangegaan worden met de omliggende basisscholen om de leerlingen kennis te laten maken met kunst. Ze krijgen een rondleiding langs het gemaakte werk.

Naar aanleiding van deze rondleiding gaan de kinderen ook een kunstwerk maken onder leiding van kunstenraars uit o.a. ’t O-tje. Dit werk zal gepresenteerd worden in de buitenruimte (de tuin) of in Projectruimte Attent. Familie, vrienden en belangstellenden kunnen dit werk bekijken gedurende een tijdsbestek van een maand.

De opening zal tijdens de South Explorer zijn. Workshops en open werkruimte van maandag 28 maart t/m 24 april. Opening in het weekend tijdens de South Explorer, vrijdagavond, zaterdag & zondag 8 t/m 10 april van 13.00 – 17.00 uur. Van 11 t/m 24 april zal de tentoonstelling nog te zien zijn op afspraak en in de weekenden.

De tentoonstelling toont de volgende kunstenaars:
o Film: Michaela Lakova, Amy Pickles en Bérénice Staiger met Sophie Pauwels
o Jitka Andréa
o Jazmin Charalambous
o Felix Mohr
o Elco Verschoof
o Lucienne van Leijen
o Bérénice Staiger

WORKSHOPS:

De balans heroverwegen
Artiesten: Finding the Wild (Jazmin Charalambous en Felix Mohr)
Attent, Struitenweg 54 Charlouis, Rotterdam
06 april woensdag, 14:00-16:00 (of doe mee wanneer je kunt)

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan onze workshop, die de relatie tussen mens en dier heroverweegt. Tijdens de workshop help je ons met het maken van ons kunstwerk door een vogelvoermengsel te maken dat zal worden gebruikt om een kapotte stoel te repareren die we uit de Maas hebben opgevist. We draaien het afgedankte object op zijn kop en geven vogels de prioriteit om hier te zitten en te eten.

Vogels houden van energierijke vetballen, die ze alle calorieën geven die ze nodig hebben om koude dagen en nachten door te komen. In de workshop mengen we restjes kaas, rozijnen, noten, kruimels en zaden met vet om de zitting van de hangstoel te gieten.

Heb je een van deze overgebleven ingrediënten? Breng ze mee! Alle leeftijden zijn welkom om deel te nemen en we zien u graag daar.

De bijen en hun vrienden
Kunstenaar: Berenice Staiger
zaterdag 9 april van 14:00-16:00 uur
voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud en volwassenen.

Eerst gaan we samen alle kunstwerken van de tentoonstelling gekijken.
In de tuin gaan we op onderzoek of we bijen kunnen zien.
We kijken naar hoe de bijen vliegen en wat voor geluid zij maken.
Naar welke plekken vliegen de bijen? Welke bloemen bezoeken bijen?
Zijn op de bloemen nog andere insecten te vinden?

Op een groot papier gaan we met z’n allen een kunstwerk maken over 
bijen, bloemen en alle vrienden van de bijen. Verschillende materialen 
staan klaar, verf en kwasten,krijtjes en potloden.

PROJECT ‘O’

(EN)

During South Explorer

‘O’ is an exhibition that shows how naturally a natural environment can lead to visual abstraction and how naturally abstraction can be taken up again by a natural environment. The exhibition will be on display in the garden of Stichting ‘t O-tje and in Projectruimte Attent. A collaboration will be entered into with the surrounding primary schools to introduce the students to art. They are given a tour of the work made.

As a result of this tour, the children will also create a work of art under the guidance of artists from ’t O-tje, among others. This work will be presented in the outdoor area (the garden) or in Projectruimte Attent. Family, friends and interested parties can view this work for a period of one month.

The opening will be during the South Explorer. Workshops and open workspace from Monday 28 March to 24 April. Weekend opening during the South Explorer, Friday Night, Saturday & Sunday 8 to 10 April from 13.00 – 17.00 hrs. The exhibition will still be on view from 11 to 24 April by appointment and on weekends.

The exhibition showcases the following artists:
o Film: Michaela Lakova, Amy Pickles en Bérénice Staiger met Sophie Pauwels
o Jitka Andréa
o Jazmin Charalambous
o Felix Mohr
o Elco Verschoof
o Lucienne van Leijen
o Bérénice Staiger

WORKSHOPS:

Rethinking the Balance
Artists: Finding the Wild (Jazmin Charalambous and Felix Mohr)
Attent, Struitenweg 54 Charlouis, Rotterdam
April 06 Wednesday, 14:00-16:00 (or join when you can)

You are invited to participate in our workshop, which rethinks the relationship between humans and animals. During the workshop, you will help us create our artwork by making a birdfood mixture that will be used to fix a broken chair that we fished out from the River Maas. We turn the discarded object on its head and give birds the priority to sit and eat here.
Birds love energy-rich fat balls, which give them all the calories they need to get through cold days and nights. In the workshop, we will mix leftover cheese, raisins, nuts, crumbs, and seeds with fat to cast the seat of the hanging chair.
Do you have any of these leftover ingredients? Bring them along!
All ages are welcome to participate, and we look forward to seeing you there.

The bees and their friends
Artist: Berenice Staiger
Saturday 9 April from 14:00-16:00 for children between 4 and 12 years old and adults.

First we will look at all the works of art in the exhibition together. In the garden we will investigate whether we can see bees. We look at how the bees fly and what sound they make. Where do the bees fly to? Which flowers do bees visit? Are there other insects on the flowers?

On a large paper we are all going to make a work of art about bees, flowers and all the friends of the bees. Different materials are available, paint and brushes, crayons and pencils.

South Explorer – ’t O-tje

Ingang

Zaterdag 20 juni en zondag 21 juni 2020

13.00 uur – 17.00 uur

Check southexplorer.nl for time schedule performances

Ervaar kunst, cultuur en live muziek. Vanaf Struitenweg 54 betreedt u de prachtige tuin en verlaat deze aan de achterzijde aan Bakkerstraat. Afstand houden is geen probleem en u ziet meteen het werk van kunstenaars die wonen en werken in Stichting ‘t O-tje. Met take away O-tje bar met lekkers, en een muzikale performance. De etalage van Attent is non-stop te bezichtigen. Deelnemende kunstenaars zijn Jitka Andrea, Marloes van Dijk, Helen Anna Flanagan , Elco Verschoof, Jacco Weener, live muziek door Gonçalo Almeida.

Gonçalo Almeida

Zaterdag & zondag, live muziek 15.00 uur

‘t O-tje presenteert twee concerten van dubbelbassist-componist Gonçalo Almeida, die tevens curator is van Sunday Solos Series in de Attent-projectruimte, een serie gewijd aan avontuurlijke experimentele en geïmproviseerde muziek.

In het Nieuwe Nu – Jitka Andréa

Ruimtelijk werk.

Gebruik makend van het nieuwe nu, de 1,5 meter afstand en de buitenruimte is er, speciaal voor dit weekend, een werk gecreëerd. Jitka Andréa werkt veelal met architectonische vormen en ruimtes.

www.jitka-andrea.kunstinzicht.nl

Marloes van Dijk

Mash-up – Helen Anna Flanagan

Drie geprinte glas panelen

Elco Verschoof

Tekeningen gemaakt in het Zuiderpark.

De castratie van Origenes – Jacco Weener

Schilderij

www.jaccoweener.nl

Speciaal voor deze editie worden er door Diana, een bewoonster uit Charlois, SOUTH EXPLORER mondkapjes gemaakt in de kleuren geel en grijs. Deze zijn te koop voor € 5 bij Stichting ’t O-tje en de locaties aangegeven met het icoontje. De opbrengst zal worden besteed aan de volgende SE editie. SPECIAAL ook omdat SOUTH EXPLORER onderdeel is van het tweejaarlijks kunstfestival CHARLOIS SPECIAAL. Check voor meer informatie over alle evenementen en projecten van dit kunstfestival: charloisspeciaal.nl

De meeste locaties zijn geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Op vrijdagavond is er een concert in de Oude Kerk. Check de tijdtabel en de informatie per locatie in deze poster. Op de website www.southexplorer.nl of op de facebookpagina www.facebook.com/southexplorerrotterdam vind je uitgebreide en actuele informatie per locatie.

South Explorer – Foundation ’t O-tje

20 Saturday June and 21 June 2020

13.00 hr – 17.00 hr

southexplorer.nl

Jitka Andrea, Marloes van Dijk, Helen Anna Flanagan , Elco Verschoof, Jacco Weener, live muziek door Gonçalo Almeida.

Experience art, culture and live music at ‘t Otje. From Struitenweg 54 you enter the beautiful garden and exit the other side at Bakkerstraat. Keeping distance is no problem and you see the work of artists living and working in the ‘t O-tje Foundation. There is a take-away Otje bar with goodies, and musical performance. The window of Attent can be visited non-stop. Live music Gonçalo Almeida.

Gonçalo Almeida

Saturday & Sunday live Music 15.00 hr

Ootje  will present two concerts  by doublebassist composer Gonçalo Almeida, whom have been the curator of Sunday Solos Series at our  Attent project room, a series dedicated to adventurous experimental and improvised music. 

In the New Now – Jitka Andréa

Using the new now, using the 1,5 meter distance and the outdoor space, a work has been created  especially fort his weekend. Jitka Andréa often works with aerchitectural forms and spaces.

www.jitka-andrea.kunstinzicht.nl

Marloes van Dijk

Mash-up – Helen Anna Flanagan

Three screen-printed glass panels

Elco Verschoof

South Park  drawings

The castration of Origenes – Jacco Weener

Painting

www.jaccoweener.nl

Especially for this edition, Diana, a resident of Charlois, makes SOUTH EXPLORER masks in the colors yellow and gray. These are for sale for € 5 at Stichting ‘t O-tje and the locations indicated with the icon. The proceeds will be spent on the next SE edition. SPECIAL also because SOUTH EXPLORER is part of the biennial art festival CHARLOIS SPECIAL. Check for more information about all events and projects of this art festival: charloisspeciaal.nl

Most locations are open on Saturdays and Sundays from 1 PM to 6 PM. On Friday evening there is a concert in the Oude Kerk. Check the timetable and information per location in this poster. On the website www.southexplorer.nl or on the facebook page www.facebook.com/southexplorerrotterdam you will find extensive and current information per location.